Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-21 Zarasų rajono socialinių paslaugų centrui, buvo pavesta vykdyti Globos centro funkcijas.

Globos centras  – tai Zarasų rajono socialinių paslaugų centro  padalinys, kuris teikia socialines paslaugas ir kitą pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams ir jų globojamiems (rūpinamiems) vaikams.

Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems Zarasų rajono socialinių paslaugų  centro Globos centro aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantiems tėvų globos netekusiems vaikams, įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų) globojamiems (rūpinamiems) vaikams, šeimynoje globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantiems budintiems globotojams, šeimynos dalyviams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

Teikiamos paslaugos :

 • Budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų),  įtėvių paieška, atranka;
 • Ketinančių tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais), įtėviais ar ketinančių steigti šeimyną konsultavimas ir informavimas;
 • Budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų),  įtėvių  mokymai pagal GIMK programą;
 • Išvados dėl asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką, pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus ar įvaikinti vaiką, parengimas;
 • Rekomendacijos dėl nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis parengimas;
 • Individualaus pagalbos vaikui plano sudarymas, koregavimas, koordinavimas, atvejų koordinavimas;
 • Pagalbos vaikui, prižiūrimam budinčio globotojo, teikimas ir (ar) organizavimas (pvz., papildoma psichologinė, psichiatrinė, pagalba, neformalus ugdymas);
 • Pagalbos teikimas ir (ar) budinčiam globotojui, vaikus globojantiems šeimynos dalyviams, globėjams (rūpintojams) (psichologinė, konsultacinė, teisinė ir pan.);
 • Bendradarbiavimas su pagalbą biologinei vaiko (-ų) šeimai teikiančiais socialiniais darbuotojais (individualaus pagalbos šeimai ir vaikui plano suderinimas, vaiko (-ų) vizitų grafiko sudarymas, dalyvavimas atvejo nagrinėjimo posėdžiuose ir pan.);
 • Tarpininkavimas budinčiam globotojui, vaikus globojančiai šeimai socialinių paslaugų, švietimo, teisėsaugos, sveikatos įstaigose dėl paslaugų vaikui;
 • Atokvėpio paslaugų organizavimas ir (ar) teikimas;
 • Budinčio globotojo veiklos analizės atlikimas ir teikiamų paslaugų kokybės vertinimas;
 • Savitarpio pagalbos grupių organizavimas;
 • Tęstinių mokymų organizavimas;
 • Metodinė pagalba bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojoms;
 • Globos, įvaikinimo viešinimas;

Mus galima rasti:

Malūno g. 2, Zarasų mieste, Zarasų rajono socialinių paslaugų centro patalpose.

Darbuotojų kontaktai:

Globos centras
Laura Adamonienė Globos koordinatorė (+370) 647 90141 adamonienelaura@gmail.com
Asta Barzdienė VVTAĮT atestuotas asmuo (+370) 671 31172  asta.barzdiene@zarasuspc.lt
Asta Karosienė VVTAĮT atestuotas asmuo (370) 618 38669 asta.karosiene@zarasuspc.lt
Renata Veličkienė Socialinė darbuotoja (koordinuojanti globą) (+370) 671 30827 renata.velickiene@zarasuspc.lt  
Nalia Valentanavičienė Psichologė  (+370) 678 38296 nelia.valentanaviciene@zarasuspc.lt

Globos centro darbo laikas :

Pirmadieniais 8.00-17.00 val.
Antradieniais 8.00-17.00 val.
Trečiadieniais 8.00-17.00 val.
Ketvirtadieniais 8.00-17.00 val.
Penktadieniais 8.00-15.45 val.

Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

PASTABA. Valstybinių švenčių dienomis nedirbama. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.

Projektas „VAIKŲ GEROVĖS IR SAUGUMO DIDINIMAS, PASLAUGŲ ŠEIMAI, GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) KOKYBĖS DIDINIMAS BEI PRIEINAMUMO PLĖTRA“

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Projekto partneriai: miestų (rajonų) savivaldybių administracijos ir globos centrai

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018.12.31 – 2022.12.31

Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Projekto tikslas – įveiklinti globos centrus savivaldybėse, padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. 

Projekto partneriai – 2019 m. pasirašius Jungtinės veiklos (partnerystės) trišalę sutartį, projekto partneriais tapo Zarasų rajono  savivaldybės administracija bei Zarasų rajono socialinių paslaugų centro Globos centras.

Projekto tikslinės grupės – globos centrai, globos centrų darbuotojai.

Projekto laikotarpiu globos centre įrengtos ir sukurtos dvi  papildomos specialistų darbo vietos – psichologo, globos koordinatoriaus.

Iš projekto lėšų finansuojamos dvi pareigybės – 1 globos koordinatoriaus ir 0,5 psichologo  pareigybės.

Projektas skirtas didinti paslaugų teikimą bei užtikrinti, globojamiems (rūpinamiems) bei įvaikintiems vaikams, globėjams (rūpintojams), globėjams giminaičiams, budintiems globotojams, įtėviams, šeimynų dalyviams ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, reikalingą konsultacinę, psichosocialinę, teisinę ir kitą pagalbą.

Projekto siekiami rezultatai – įveiklinti globos centrai.

Visi Lietuvos globos centrai – www.globoscentrai.lt

NAUJIENOS - Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

Zarasų rajono  socialinių paslaugų centro Globos centro padalinio parengti dokumentai:

INFORMACIJA RUOŠIAMA:

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRO VEIKLOS APRAŠAS

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRO VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PALSAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRO VAIKO SUSITIKIMŲ SU BIOLOGINE ŠEIMA, ARTIMU GIMINAIČIU AR KITU FIZINIU ASMENIU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS